PRAWO PRACY /

  • Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca dopuszczalności pracy w niedziele i święta

Artykuł

Temat: Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca dopuszczalności pracy w niedziele i święta

W dniu 24 stycznia 2014 r. została uchwalona nowelizacja ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy rozszerzająca zawarty w art. 15110 Kodeksu pracy katalog prac, które pracodawca może zlecić pracownikowi do wykonania w niedziele lub w święta.

W myśl tej nowelizacji, praca w niedziele i święta jest dozwolona przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1 kodeksu pracy, są u niego dniami pracy, a ponadto w niedziele i święta dozwolone jest wykonywanie prac  zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa powyżej.

Oznacza to, że w ten sposób ustawodawca wprowadził dodatkowy rodzaj pracy, której wykonywanie w niedziele i święta będzie dozwolone. Dotychczas pracodawca trudniący się omawianymi powyżej usługami na rzecz podmiotów zagranicznych mógł zlecać pracę w niedziele i święta posiłkując się pracą zmianową lub w ruchu ciągłym.

Warunkiem niezbędnym zlecenia pracy w święta i niedziele jest to, by odbiór ww. usług następował poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W pierwszej kolejności są to prace z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego. W szczególności nowelizacja ta może mieć zatem istotne znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących centra usług wspólnych (SSC), obsługę outsourcingową biznesu (BPO), czy też przy obsługę telefoniczną (call/contact center), którzy swoje usługi świadczą na rzecz podmiotów zagranicznych.

Ponadto, zgodnie z tą nowelizacją, pracodawca może również zlecać pracę w święta i niedziele pracownikom wykonującym prace niezbędne do zapewnienia możliwości świadczenia usług o których mowa powyżej. Tym samym pracownicy ci mają wykonywać czynności niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy przez pracowników świadczących usługi za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych na rzecz zagranicznych podmiotów.

Kolejnym warunkiem niezbędnym zlecenia pracy w święta i niedziele jest to, by niedziela lub święto określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy na gruncie przepisów obowiązujących w państwie, które stanowi odbiorcę danej usługi, było dniem pracy.

Tym samym, planowanie pracy w niedzielę lub święto zatrudnionym przy takich usługach pracownikom będzie dopuszczalne pod warunkiem, że dni te są jednocześnie dniami pracy w kraju odbiorcy usługi (np. niedziele są dniami pracy w niektórych krajach arabskich). W praktyce przedmiotowa nowelizacja będzie miała większe znaczenie w odniesieniu do dni stanowiących święto, niż do niedziel w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do zrekompensowania pracownikowi pracy w niedziele i święta poprzez udzielnie innego dnia wolnego w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po niedzieli, w którą pracownik świadczył pracę, lub w ciągu okresu rozliczeniowego w zamian za pracę w święto. Jeśli udzielenie innego dnia wolnego nie będzie możliwe we wskazanych powyżej terminach, pracownikowi przysługiwać będzie rekompensata pieniężna, tj. 100% dodatek za każdą godzinę pracy w niedzielę lub święto. Ponadto, pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.  

W dniu 10 lutego br. nowelizacja ta została podpisana przez Prezydenta, jednakże do dnia dzisiejszego nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Prawdopodobny termin wejścia w życie omawianej regulacji to druga połowa marca.

dodano: 2014-02-18