Kim jesteśmy?

Patrycja Pakuła-Sielska

Komplementariusz – radca prawny

pakula-sielska@prawni.pro

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeszcze w ich trakcie rozpoczynając pracę jako prawnik, a po złożeniu egzaminu radcowskiego z wynikiem bardzo dobrym od 2010 roku pracuje jako radca prawny. W latach 2000-2013 współpracowała z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. jako specjalista z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego (w tym zamówień publicznych, kontraktowego, ubezpieczeń, nieruchomości, zagadnień na styku prawa cywilnego i administracyjnego), pełniąc także funkcję lidera zespołu ds. zamówień publicznych, pracami którego to zespołu kierowała. Posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim.

Doświadczenie przy realizacji wybranych projektów:

 • kompleksowo doradzała w sprawach związanych ze stosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych na rzecz podmiotów gospodarczych różnych branż m.in.: międzynarodowej spółki konsultingowej świadczącej usługi projektowe oraz inżynieryjne (w tym nadzory budowlane, sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu); międzynarodowej spółki świadczącej usługi w zakresie: Contact Center, rozwiązań IT, logistyki, usług finansowych, archiwizacji, e-commerce oraz polskich spółek usługowych działających w zakresie rozwiązań IT (kompleksowe systemy zarządzania bibliotekami; systemy RFID);
 • sporządzała środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie – Prawo zamówień publicznych, wielokrotnie reprezentowała Wykonawców w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
 • opiniowała możliwości: udzielania w określonych stanach faktycznych zamówień w trybach niekonkurencyjnych (w tym zamówień dodatkowych lub uzupełniających) oraz modyfikacji postanowień umów w sprawach zamówień publicznych;
 • wspierała Mandantów w renegocjacjach umów w sprawie zamówienia publicznego z Zamawiającymi albo Wykonawcami (aneksy, zamówienia dodatkowe lub uzupełniające);
 • zastępowała Klientów w procesach związanych z dochodzeniem roszczeń od Zamawiających lub Wykonawców związanych z realizacją lub rozwiązaniem umów w sprawie zamówień publicznych;
 • opiniowała możliwości powierzenia wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego spółkom komunalnym z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych (problematyka tzw. zamówień in-house);
 • opiniowała konieczność stosowania regulacji ustawy – Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień przez podmioty z udziałem kapitałowym jednostek sektora finansów publicznych;
   
 • opiniowała zakres stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków pochodzących z programów pomocowych Unii Europejskiej;
 • doradzała i zastępowała Klientów w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami na cele inwestycyjne (audyt prawny nieruchomości; projektowanie, opiniowanie i negocjowanie umów przygotowawczych i stanowczych dotyczących zbycia lub oddania nieruchomości do korzystania, w tym na podstawie najmu lub dzierżawy; zabezpieczanie transakcji; zagadnienia administracyjnoprawne związane z gospodarką nieruchomościami, w tym gruntami rolnymi, oraz z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców);
 • doradzała i reprezentowała Klientów w sprawach cywilnoprawnych aspektów realizacji inwestycji budowlanych (projektowanie, opiniowanie, negocjowanie kontraktów budowlanych; doradztwo w kształtowaniu współpracy pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego od fazy przygotowania do momentu zakończenia i rozliczenia zamierzenia inwestycyjnego);
 • świadczyła kompleksową pomoc prawną przy realizacji wielu projektów inwestycyjnych na rzecz przedsiębiorcy z branży TSL (transport-spedycja-logistyka);
 • reprezentowała Klientów w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi, w tym m.in. w sprawach związanych z własnością lub innymi prawami rzeczowymi odnoszącymi się do nieruchomości (ochroną posesoryjną, ustanawianiem i znoszeniem praw rzeczowych);
 • kompleksowo doradzała działającej w Polsce międzynarodowej firmie ubezpieczeniowej, oferującej m.in. ochronę ubezpieczeniową we współpracy z bankami i pośrednikami finansowymi;
 • doradzała na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w negocjacjach związanych z „dużym” projektem inwestycyjnym z udziałem partnera prywatnego (partycypacja) o wartości ponad 100 mln złotych.