ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PPP /

  • e-Katalogi - nowa jakość w zamówieniach publicznych?

Artykuł

Temat: e-Katalogi - nowa jakość w zamówieniach publicznych?

 

Ze statystyk rynku zamówień publicznych wynika, że większość zamawiających nie dokonuje na tyle dużych zakupów, aby powodowało to konieczność wszczęcia formalnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Skala tego zjawiska z pewnością zwiększy się po ostatnim podniesieniu progu kwotowego szacunkowej wartości zamówienia netto z 14.000 euro na 30.000 euro, od którego zamawiający jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Urząd Zamówień Publicznych, mając na względzie często złożone i czasochłonne procedury wewnętrzne narzucone sobie przez samych zamawiających przy udzielaniu zamówień poniżej progu stosowania ustawy oraz wychodząc naprzeciw mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, rozbudowuje elektroniczną administrację publiczną poprzez projekt „Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów – e-Katalogi”, przygotowany w ramach europejskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zgodnie z założeniami projektu, e-Katalogi stanowić będą internetową platformę handlową, umożliwiająca nabycie niezbędnych zamawiającym produktów o wartości poniżej progu kwotowego stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Platforma bezpłatnie umożliwi wykonawcom oferowanie zamawiającym poszczególnych towarów i usług poprzez zamieszczanie tzw. kart produktów oraz wskazanie warunków realizacji dostaw. Zamawiający ma mieć bezpośrednią możliwość dokonywania zakupów towarów i usług umieszczonych w katalogu. Jeśli zamawiający nie znajdzie produktu o wymaganych przez niego parametrach, platforma umożliwi mu złożenia zapytania ofertowego w tym zakresie wybranym wykonawcom.

Projekt e-Katalogi w założeniu ma służyć przede wszystkim wykonawcom poprzez m.in. poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zmniejszenie kosztów, ułatwienie dostępu do rynku zamówień oraz poprawę komunikacji wykonawców z zamawiającymi.

Jednocześnie stanowić ma również lekarstwo na bolączki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanych poniżej progów stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, przede wszystkim brak przejrzystości rynku, wysokie koszty postępowań oraz różnorodność stosowanych przez zamawiających wewnętrznych procedur. Poprzez udostępnienie platformy e-Katalogi ma nastąpić ujednolicenie i uproszczenie  procedur stosowanych przez zamawiających poniżej progu kwotowego stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ten efekt z pewnością może zostać osiągnięty, jednakże inne pozytywne skutki, takie jak możliwość efektywnego rozeznania rynku określonych dostaw i usług, efektywna komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą czy zwiększenie dostępności usług elektronicznych w administracji zależeć będą w dużej mierze od funkcjonalności platformy e-Katalogi i bezproblemowego działania od samego początku jej wdrożenia. Inaczej może się okazać, że nowa platforma, choć budząca duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców, może powtórzyć „sukces” innych narzędzi administracji elektronicznej. Tym bardziej, że poszerzenie dostępności do zamówień publicznych dla wykonawców poprzez nową platformę handlową oznacza przede wszystkim zwiększenie konkurencji na rynku zamówień i obniżkę cen oferowanych przez nich towarów i usług.

Nie w każdej sytuacji nowe narzędzie może okazać się jednak adekwatne do potrzeb zamawiających.

Oczywiście niezależnie od potencjalnego skorzystania z e-Katalogów, porządanym jest, by dla zapewnienia zasad konkurencji i równego traktowania wykonawców przy nabywaniu przez zamawiających dóbr lub usług o wartości poniżej progu kwotowego stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiajacy dysponowali stosownym, starannie zredagowanym regulaminem udzielania zamówień publicznych, który pozwala na operatywne udzielenie zamówienia, w sposób zgodny z zasadami prawa zamówień publicznych.

Na rezultaty wprowadzenia e-Katalogów natomiast przyjdzie jeszcze poczekać.

 

dodano: 2014-06-24