ZASADY WSPÓŁPRACY /

 • JAK DZIAŁAMY

Zasady współpracy

Jak działamy?

 • Świadczymy pomoc prawną w sposób bardzo elastyczny, w zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, począwszy od porad udzielanych na bieżąco w czasie rzeczywistym (telefonicznie lub mailowo), poprzez przygotowywanie projektów umów, czy porozumień, a skończywszy na redakcji, skróconych praktycznych informacji prawnych, opinii, czy złożonych pism procesowych i ekspertyz popartych kompleksowym powołaniem stanowisk doktryny i orzecznictwa.
 • Wszelkie okoliczności związane ze świadczoną przez nas pomocą prawną objęte są zasadą zachowania poufności, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, który przewiduje, że radca prawny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. W zależności od oczekiwań naszych Klientów, zobowiązanie do zachowania poufności może zostać dodatkowo zastrzeżone w odrębnie zawartej umowie o zachowaniu poufności (ang. non-disclosure agreement, NDA) lub w inny sposób.
 • Preferujemy świadczenie pomocy prawnej w oparciu o umowę stałej współpracy, z uwzględnieniem uzgodnionych w toku negocjacji zasad wynagradzania, nie wyłączamy jednak innych jej form. Zawarcie umowy o stałej współpracy może bowiem, po pierwsze przyczynić się do optymalizacji kosztów pomocy prawnej, po wtóre natomiast, rozumiejąc, iż jednym z kluczowych elementów decydujących o owocnej współpracy z naszym Zespołem jest szybkość kontaktu z prawnikiem oraz znajomość specyfiki branży, w której działa dany Klient, w razie zawarcia takiej umowy, w każdym przypadku wyznaczamy osobę lub osoby indywidualnie dedykowane do kontaktu w sprawach bieżących.
 • W razie potrzeby konsultacji jakichkolwiek zagadnień prawnych, wykraczających ponad specjalizacje danego członka Zespołu Kancelarii, zapewnia ona kontakt z naszym prawnikiem, który będzie mógł udzielić niezbędnego wsparcia, jednocześnie jednak pozostając zawsze do dyspozycji Klienta i udzielając wszelkich wyjaśnień w zakresie pomocy prawnej przez nas świadczonej.
 • Pomoc prawną, co do zasady świadczymy w naszej siedzibie w Poznaniu, kontaktując się z Klientami drogą mailową lub telefoniczną, co w żadnym stopniu nie wyklucza możliwości działania przez nas w innych miejscach, w zależności od potrzeb (udział w posiedzeniach sądów, organów administracji, negocjacjach etc.).
 • Dodatkowo, w zależności od potrzeb Klienta, proponujemy dyżur naszego prawnika w miejscu i czasie uzgodnionym.

Zasady wynagradzania – przejrzystość i kontrola
Stosujemy przejrzyste zasady wynagradzania adekwatne do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, gdzie Klient zachowuje pełną kontrolę nad kosztami obsługi prawnej.

 • Wynagrodzenie godzinowe. Jako wyjściowy sposób wynagradzania, proponujemy przyjęcie sposobu wynagradzania w oparciu o efektywna godzinę pracy prawnika naszego Zespołu, gdzie czas pracy byłby rozliczany za każde rozpoczęte 0,1 h (jedną dziesiątą godziny) pracy wg przyjętej stawki (Stawki Zasadnicze).
 • Wynagrodzenie ryczałtowe. W ramach świadczonej pomocy prawnej, w szczególności lecz nie tylko, za sporządzenie skróconej informacji prawej, opinii, czy ekspertyzy, istnieje możliwość ustalania wynagrodzenia Kancelarii za wykonanie danej czynności lub zespołu czynności – przed rozpoczęciem ich wykonywania – w sposób ryczałtowy. Wycena dokonywana jest bezpłatnie.
 • Kombinowany system wynagradzania. W ramach wskazanego systemu wynagradzania proponujemy ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego płatnego przez Klienta miesięcznie niezależnie od liczby godzin pomocy prawnej wykorzystanych przez Klienta w danym miesiącu, które odpowiada iloczynowi określonej liczby godzin pracy naszych prawników, oraz stawki godzinowej (Stawka Specjalna). W sytuacji, gdy czas pracy prawników dla Klienta w danym miesiącu nie przekroczy wskazanej wyżej liczby godzin ujętych w miesięcznym wynagrodzeniu ryczałtowym w ramach Stawki Specjalnej, czas pozostały do wykorzystania podlega sumowaniu z czasem pracy prawników do wykorzystania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego w kolejnych miesiącach, przez ustaloną liczbę miesięcy. W sytuacji, gdy czas pracy prawników dla Klienta w danym miesiącu przekroczy wskazaną wyżej liczbę godzin ujętych w miesięcznym wynagrodzeniu ryczałtowym w ramach Stawki Specjalnej, dalsze wynagrodzenie za czynności ponad wskazaną liczbę godzin (ponad przyjęty ryczałt), są ustalane w oparciu o Stawkę Zasadniczą, określoną w ramach wynagrodzenia godzinowego.
 • Wynagrodzenie za dyżur prawnika Kancelarii w miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość ustalenia odrębnego wynagrodzenia ryczałtowego za dyżur naszego prawnika w siedzibie Klienta na terenie Poznania lub w innym miejscu.
 • Wynagrodzenie za osiągnięty efekt (ang. success fee). Na życzenie Klienta, w szczególności w sprawach sądowych, dopuszczamy ustalenie wynagrodzenia częściowo uzależnione od wyniku sprawy.