Kim jesteśmy?

Marcin Jan Grzesiak

Komplementariusz – radca prawny

marcin.grzesiak@prawni.pro

Ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a po złożeniu egzaminu radcowskiego od 2010 roku pracuje jako radca prawny. W latach 2004-2013 współpracował z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k., pozostając przez niemal półtora roku wspólnikiem tej Kancelarii, w tym kierującym działem prawa cywilnego (gospodarczego) i prawa pracy. Specjalista z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego (w tym kontraktowego, nieruchomości, prawa zamówień publicznych) oraz prawa pracy. Posługuje się językiem angielskim.

Doświadczenie przy realizacji wybranych projektów:

 • brał udział w kompleksowej obsłudze transakcji zbywania nieruchomości i przedsiębiorstw (gospodarstw rolnych), w szczególności w zakresie przygotowywania stosownych umów przedwstępnych i przenoszących tytuł prawny;
 • brał udział w opracowywaniu strategii postępowania w zakresie przekształceń własnościowych dot. nieruchomości i przedsiębiorstw (gospodarstw rolnych) oraz przekształceń przedsiębiorstw, w szczególności w kontekście prawa cywilnego, prawa konkurencji i antymonopolowego oraz prawa pracy;
 • przeprowadzał audyty nieruchomości i przedsiębiorstw (gospodarstw rolnych), w tym na zlecenie potencjalnych ich nabywców, celem ograniczenia ryzyk związanych z ich nabyciem;
 • kompleksowo doradzał w zakresie sporządzania i negocjowania wszelkiego rodzaju umów, w tym umów z zakresu e-biznesu i e-commerce, umów związanych z branżą IT (outsourcing, serwis) i finansową [faktoring (pełny, niepełny, mieszany, odwrócony), umowy kredytowe, obrót portfelami wierzytelności], umów dot. programów lojalnościowych, umów związanych z procesem budowlanym (umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło, umowa o zastępstwo inwestycyjne, umowa o nadzór autorski) oraz umów deweloperskich (w szerokim tego pojęcia znaczeniu), w szczególności w aspekcie niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzul abuzywnych);
 • przeprowadzał audyty zgodności z przepisami prawa stosowanych przez Klientów rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w aspekcie przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną;
 • przeprowadzał audyty zgodności z przepisami prawa stosowanych przez Klientów rozwiązań w zakresie tworzenia i obrotu bazami danych (w szczególności obejmującymi dane osobowe), w tym w aspekcie zagadnień prawa autorskiego;
 • brał udział w opracowywaniu strategii procesów sądowych;
 • reprezentował strony w sporach sądowych, w szczególności w zakresie prawa pracy, zarówno po stronie pracownika, ja i pracodawcy, w tym dot. odszkodowań związanych z ustaniem stosunku pracy, zakazu konkurencji, oraz prawa cywilnego, w tym dot. ochrony dóbr osobistych, ustalenia istnienia stosunku prawnego, zapłaty;
   
 • reprezentował strony w postępowaniu upadłościowym;
 • reprezentował strony w postępowaniu egzekucyjnym;
 • przygotowywał opinie prawne na styku prawa administracyjnego i cywilnego, np. dot. sprzedaży i zamiany nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, w tym w aspekcie przepisów o gospodarce nieruchomościami;
 • sporządzał opinie w zakresie stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności w kontekście warunków prowadzenia postępowań dot. wyłonienia podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych oraz podmiotu, który będzie odbierał odpady lub odbierał je i zagospodarowywał;
 • sporządzał opinie z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prawnego oraz koncesji, w tym analizował modele współpracy pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego (podmiot publiczny), a operatorem (partner prywatny) dla realizacji konkretnych przedsięwzięć;
 • kompleksowo pomagał w negocjacjach ze związkami zawodowymi;
 • przeprowadzał audyty pracownicze, w tym analizował i weryfikował umowy o pracę, regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz układy zbiorowe pracy;
 • brał udział w opracowywaniu strategii postępowania z zakresu HR, w szczególności w kontekście zbywania lub przekształceń przedsiębiorstw, oraz optymalizacji zatrudnienia, w tym dot. innych form współpracy niż stosunek pracy.
 • kompleksowo pomagał w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, związkami zawodowymi, radami pracowniczymi lub innymi reprezentacjami pracowników, w tym celem należytego uregulowania spraw pracowniczych w zakładzie pracy, wprowadzenia zmian w zakresie porządku pracy, optymalizacji warunków pracy lub płacy.